Missie en visie van de school

Missie en visie van de school

Wat is de missie en visie van de school en hoe draagt de school die uit?

 

Missie OBS Corantijn  

OBS Corantijn is een buurtschool in de Baarsjes waar alle kinderen welkom zijn. De school is een afspiegeling van de gemengde buurtpopulatie van de Postjesbuurt. Kinderen met uiteenlopende achtergronden ontmoeten elkaar. Deze diversiteit zien wij als een bron om met en van elkaar te leren. Daarnaast zorgt de school voor veiligheid en inspiratie waardoor ieder kind de kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Ons onderwijs proberen we vorm te geven door adaptief onderwijs centraal te stellen. Elke leerling van de Corantijn kan en mag zich ontwikkelen in de drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie. Deze basisbehoeften komen terug in de visie van de school.  

De Visie van de school 

OBS Corantijn is een buurtschool met een veilige en inspirerende sfeer waar elk kind zich welkom voelt en het motto is: Verschil mag er zijn 

Wij hebben onze visie verdeeld in drie thema’s:  

1. Wij willen dat onze kinderen de ruimte hebben zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen, zodat ze zich competent voelen. 

Dit doen we door: Binnen de basisvakken te differienteren in 3 niveaugroepen door basis, verlengde en verkorte instructies, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

De leerkracht zijn aanpak in de klas af te laten stemmen op de individuele behoeften van het kind. Er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van het kind.   

2. Wij leren kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces, waardoor de leerlingen autonomie leren ervaren. 

Dit doen we door: Kinderen zelf leerdoelen op te laten stellen voor in hun portfolio. Deze doelen worden toegelicht en geëvalueerd tijdens de portfoliogesprekken, die gehouden worden met het kind, de ouders en de leerkracht. 

Door oog te hebben voor de verschillende leerstijlen van de leerlingen vergroot het het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van het kind. Kinderen kunnen op verschillende manieren leren: met hoofd, hart en handen. Dit komt vooral tijdens het thematisch werken tot uiting.  

De leerkracht brengt kennis over en coacht kinderen in het bewustmaken van eigen talenten en vaardigheden en kritisch nadenken.  

3. We werken aan het bouwen van relaties. Dit doen we door: Kinderen samen te laten werken zodat ze met en van elkaar leren. 

Veel aandacht te besteden aan sociaal emotionele ontwikkeling. Door het gebruik van de Kanjertraining, leren de leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en de omgeving te hebben. 

Veel waarde te hechten aan ouderbetrokkenheid. Het gezamenlijk belang staat daarbij voorop. We vinden een constructieve communicatie met ouders heel belangrijk.    

Terug

Corantijnstraat 2

1058 DD Amsterdam

020 – 618 4430

info@nullobscorantijn.nl