Missie en visie

Missie en visie

Missie

OBS Corantijn is een kleinschalige, gemengde school met een warm en betrokken team. Op OBS Corantijn zien en kennen wij ieder kind. We leren samen aan de hand van uitdagende en prikkelende thema’s.  

Naast uitstekend onderwijs op het gebied van lezen, taal en rekenen, hebben wij ook een zeer breed aanbod op het gebied van sport, dans, drama en muziek. Ook gratis na schooltijd.  

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor wat en hoe zij leren. Leerling, ouders en leerkracht bespreken aan de hand van het portfolio samen waar de leerling aan wilt werken. Met behulp van Kanjertraining besteden we dagelijks aandacht aan het leren omgaan met elkaar en sociale vaardigheden. Kinderen gaan gemotiveerd en met plezier naar school, daardoor kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. 

 

Visie

Wij willen dat onze kinderen de ruimte hebben zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen, zodat ze zich competent voelen. Dit doen we door:

  • Binnen de basisvakken te differentieren in 3 niveaugroepen door basis, verlengde en verkorte instructies, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • De leerkracht zijn aanpak in de klas af te laten stemmen op de individuele behoeften van het kind. Er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van het kind.   

 

Wij leren kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces, waardoor de leerlingen autonomie leren ervaren. Dit doen we door: 

  • Kinderen zelf leerdoelen op te laten stellen voor in hun portfolio. Deze doelen worden toegelicht en geëvalueerd tijdens de portfoliogesprekken, die gehouden worden met het kind, de ouders en de leerkracht.
  • Oog te hebben voor de verschillende leerstijlen van de leerlingen vergroot het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van het kind. Kinderen kunnen op verschillende manieren leren: met hoofd, hart en handen. Dit komt vooral tijdens het thematisch werken tot uiting. 
  • De leerkracht brengt kennis over en coacht kinderen in het bewustmaken van eigen talenten en vaardigheden en kritisch nadenken.  

 

We werken aan het bouwen van relaties. Dit doen we door: Kinderen samen te laten werken zodat ze met en van elkaar leren. 

  • Veel aandacht te besteden aan sociaal emotionele ontwikkeling. Door het gebruik van de Kanjertraining, leren de leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en de omgeving te hebben.
  • Veel waarde te hechten aan ouderbetrokkenheid. Het gezamenlijk belang staat daarbij voorop. We vinden een constructieve communicatie met ouders heel belangrijk.    
Terug